เรียกรถแท็กซี่อออนไลน์หรือทางโทรศัพท์

Maxim ข้อมูลเกี่ยวกับบริการซึ่งให้บริการโดยผู้ขนส่ง
สามารถใช้แอปพลิเคชันง่ายๆ